Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat

 

Időbeli hatály: 2018. május 25-től érvényes.

 

Dr. Vecsey Zsuzsa egyéni vállalkozó (továbbiakban Dr. Vecsey Zsuzsa) mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó GDPR rendeletet is figyelembe véve járjon el.

 

Dr. Vecsey Zsuzsa ezúton tájékoztatja a http://aranyloapartmanhaz.hu oldalának látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

 

1.      Bevezetés

 

Dr. Vecsey Zsuzsa a http://aranyloapartmanhaz.hu honlapon hajdúszoboszlói nyaralással, szálláshely szolgáltatással kapcsolatos információkat tesz közzé.

 

2.      Fogalmak

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

Az érintett a honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

3.  Dr. Vecsey Zsuzsa adatai, elérhetősége

 

 

Név: Dr. Vecsey Zsuzsa egyéni vállalkozó

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Báthori utca 26.

Képviselő: Dr. Vecsey Zsuzsa

Nyilvántartási szám: 52018235

Adószám: 68627502-1-29 (lekérdezés adószám alapján)

Bankszámlaszám: 11738084-23872837-00000000

Elektronikus levélcím: vecsey.zsuzsa@gmail.com

telefonszám: +36-30-4243490

 

 

4.  Kezelt adatok

 

4.1.  Kapcsolatfelvétel során megadott adatok

 

Kapcsolatfelvételre a honlapon feltüntetett szálláshely szolgáltatás keretében van lehetőség, melynek során az érintett az adott űrlapon feltüntetett személyes adatait köteles megadni. (név, telefonszám, emailcím)

 

4.2.             Elektronikus levélcímek felhasználása

 

Dr. Vecsey Zsuzsa kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban az érintett azonosítását, a Dr. Vecsey Zsuzsa által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

4.3Technikai adatok, cookie

 

Az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag Dr. Vecsey Zsuzsa fér hozzá.

 

Dr. Vecsey Zsuzsa, illetve az alább megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A szolgáltató a következő cookie-t használja:

 • Biztonsági cookie.
 • Átmeneti (session) cookie: érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
 • Állandó (persistent) cookie: ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie fájljában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 

Ezek a cookie-knak egy része arra szolgál, hogy a szolgáltató honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

 

A honlap a Google Adwords és a Facebook remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebookon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a szolgáltatótól.

 

Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

5.  Adatkezelés célja

 

Dr. Vecsey Zsuzsa az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlatkérések teljesítése, ajánlatok közvetítése, kapcsolattartás, – adott esetben – a számlázás lehetővé tétele, esetleg egy létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és kezeli.

 

Az automatikusan (és anonim módon) rögzített adatok célja statisztikakészítés, ezek alapján pedig a honlap technikai fejlesztése.

 

Dr. Vecsey Zsuzsa a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Dr. Vecsey Zsuzsa az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

6.  Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelésre a honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

 

A Dr. Vecsey Zsuzsa általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, érintett, szerződő felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

7.  Érintett jogai

 

7.1.             Tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Dr. Vecsey Zsuzsa által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

 

Dr. Vecsey Zsuzsa az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Dr. Vecsey Zsuzsa a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Dr. Vecsey Zsuzsához fordulhat a vecsey.zsuzsa@gmail.com megjelölt elérhetőségen keresztül.

 

Dr. Vecsey Zsuzsa az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

7.2.  Az érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

 

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Dr. Vecsey Zsuzsa a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Dr. Vecsey Zsuzsa a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Dr. Vecsey Zsuzsa zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha Dr. Vecsey Zsuzsa az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

7.3.             Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Dr. Vecsey Zsuzsa a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

7.4.             A jogérvényesítés lehetőségei

 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Dr. Vecsey Zsuzsától személyes adatainak kezelésére vonatkozóan, az alábbi elérhetőségeken:

 

Levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Báthory utca 26.

E-mail: vecsey.zsuzsa@gmail.com

Telefon: 30/ 4243-490

 

 

Az érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján

 1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu ) fordulhat vagy
 2. bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.